Ագրարային քաղաքականություն

agrarayinՀանրապետության տնտեսության ազատականացումը, հողի և գյուղատնտեսական արտադրության մյուս միջոցների, արտադրական և սպասարկող ենթակառուցվածքների, գյուղմթերք իրացնող և վերամշակող կազմակերպությունների մասնավորեցումը նախադրյալներ են ստեղծել գյուղում առկա ներուժի արդյունավետ օգտագործման համար: Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով  ագրարային ոլորտի առանձնահատկությունները,  ագրարային հատվածում ստեղծված իրավիճակը, ծառացած խնդիրների մասշտաբներն ու հրատապությունը, երկրի պարենային անվտանգության և գյուղական տարածքների զարգացման առաջնահերթությունը կարևորվում է գյուղատնտեսության և գյուղին պետական ակտիվ աջակցությունը։ Այն առավելապես ուղղված է ագրարային ոլորտում իրավական հիմքի ձևավորմանը, գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների համար գործունեության և ներդրումների բարենպաստ պայմանների ապահովմանը, գյուղատնտեսության ենթակառուցվածքների զարգացմանը, արտահանման ուղղվածություն ունեցող արտադրության խթանմանը, արդիական տեխնոլոգիաների ներդրմանը, սննդամթերքի անվտանգության և մասնագիտական խորհրդատվության համակարգերի զարգացմանը և այլն:

 

ՀՀ գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի, ծավալի ինդեքսի և համախառը ներքին արտադրանքի ցուցանիշները 2012-2017թթ.-ին

    agro
 
Ագրարային ոլորտում ուղենշային փաստաթղթերից են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիրը և Հայաստանի Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության 2010-2020 թվականների կայուն զարգացման ռազմավարությունը, որում նախանշվում են ագրարային քաղաքականության հիմնական ուղղությունները և դրանց իրականացումն ապահովող միջոցառումները։  Միաժամանակ ռազմավարությամբ սահմանվում են գյուղատնտեսության ոլորտի գերակայությունները։ Ռազմավարության հիմնական խնդիրներն են՝


1) Ագրարային բարեփոխումների խորացում, գյուղատնտեսական կոոպերատիվների զարգացում,

 

2) Պարենային ապահովության մակարդակի բարձրացում, սննդամթերքի անվտանգության և հիմնական պարենային մթերքների ինքնաբավության նվազագույն մակարդակի ապահովում,

 

3) Տեղական արտադրության գյուղատնտեսական արտադրանքի մրցունակության բարձրացում, ըստ նպատակահարմարության` ներմուծվող պարենամթերքի փոխարինում և արտահանման ուղղվածություն ունեցող գյուղատնտեսության զարգացում,

 

4) Գոտիական մասնագիտացում և արտադրության ռացիոնալ տեղաբաշխում,

 

5) Սննդամթերքի անվտանգության ապահովում,

 

6) Հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացում,

 

7) Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացում,

 

8) Բուսաբուծության զարգացում.
     ա. ագրոտեխնիկական առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդրում,
      բ. բարձր ավելացված արժեք ապահովող մշակաբույսերի մշակության ընդլայնում,
     գ. սելեկցիայի և սերմնաբուծության համակարգի զարգացում, սերմերի որակի հսկողության գործուն մեխանիզմների կիրառում,
     դ. բույսերի պաշտպանության և կարանտինի միջոցառումների իրականացում,
     ե. մշակաբույսերի գենետիկական բազմազանության, այդ թվում` նաև մշակաբույսերի վայրի ցեղակիցների պահպանության ապահովումը։

 

9) Անասնաբուծության զարգացում.
     ա. աջակցություն անասնաբուծության ճյուղերի արդյունավետ զուգակցմանը և ռացիոնալ տեղաբաշխմանը,
     բ. տոհմային գործի զարգացում և հոտի վերարտադրության համալիր միջոցառումների իրականացում,
     գ. անասնաբուժության համակարգի բարելավում և անասնաբուժական միջոցառումների արդյունավետության բարձրացում,
     դ. անասնապահության կերի բազայի զարգացում, Հայաստանի Հանրապետության մարզերի տարածաշրջաններում խտացրած կերերի արտադրության փոքր արտադրամասերի ստեղծում,
     ե. աջակցություն անասնաբուծական առևտրային կազմակերպությունների զարգացմանը,
     զ. գյուղատնտեսական կենդանիների ցեղերի գենետիկական բազմազանության պահպանության ապահովում։
 

 

10) Գյուղատնտեսական հումքի վերամշակում.
     ա. ոլորտի զարգացում և վերամշակող կազմակերպությունների ռացիոնալ տեղաբաշխում,
     բ. առաջավոր տեխնոլոգիաների ներդրում և արտադրանքի մրցունակության բարձրացում,
     գ. մարքեթինգային աջակցություն և հումք արտադրողների հետ պայմանագրային հարաբերությունների զարգացում։

 

11) Գյուղատնտեսության արտադրատեխնիկական սպասարկումների զարգացում և արտադրության տեխնիկական հագեցվածության բարձրացում,

 

12) Գյուղի սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացում,

 

13) Գյուղատնտեսական ռիսկերի մեղմացում,

 

14) Ագրարային ոլորտի վարկավորման բարելավում,

 

15) Ագրարային ոլորտի գիտակրթական, խորհրդատվական համակարգի բարելավում,

 

16) Գյուղատնտեսության հաշվառման համակարգի բարելավում։

 

Տպել