Լիզինգի տրամադրման պայմանները

ԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ` ԼԻԶԻՆԳԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Սույն  կարգը բխում է՝ «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագրին հավանություն տալու մասին» (այսուհետ` Ծրագիր) ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշումից և նպատակ է հետապնդում պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում գյուղատնտեսական տեխնիկա ձեռք բերելու ցանկություն ունեցող  տնտեսավարողների համար ծառայել որպես ուղեցույց և առավելագույնս մատչելի դարձնել Ծրագրին մասնակցելու պայմաններն ու ձևերը:

 

II.  ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

2. Հայաստանի Հանրապետությունում շահագործվող գյուղատնտեսական տեխնիկայի շուրջ 90 %-ն օգտագործվում է 20 տարուց ավելի և անցել է ամորտիզացիայի համար սահ­մանված ժամկետները: Գյուղատնտեսական տեխնիկայի մաշվածության հետևանքով կտրուկ ավելանում է նորոգում­ների և տեխնիկական սպասարկումների ծախսը, որի հետևանքով բարձրանում են նաև ծառայությունների սակագները

 

III.  ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

3. Ծրագրի հիմնական նպատակը` գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով, մասնավորապես լիզինգային մեխանիզմների կիրառմամբ գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատակարարումն է, արդյունքում՝ գյուղատնտեսական հողատեսքերի արդյունավետ օգտագործման և ապրանքային արտադրության կազմակերպման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը:

 

IV.  ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

 

4. Ծրագրով գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների համար առաջարվում են գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման հնարավորինս մատչելի  և արդյունավետ մոտեցումներ:

5. Ծրագիրը  կիրագործվի հետևյալ հիմնական մոտեցումների կիրառմամբ.

 

1) Ծրագրով գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին տրամադրվելիք գյուղա­տնտեսական տեխնիկան կմատակարարվի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ և այլ երկրներում գյուղատնտեսական տեխնիկա արտադրող հայտնի ընկերություններից, որը  հնարավորություն կտա նաև առաջիկայում Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորել գյուղատնտեսական տեխնիկայի սպասարկման կենտրոններ.

2) ծրագրի շրջանակներում գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատակարարումը Հայաստանի Հանրապետություն կիրականացվի մասնագիտացված կառույցների կողմից, որոնք կիրականացնեն նաև գյուղատնտեսական տեխնիկայի երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկում.

3) ծրագրի շրջանակներում գյուղատնտեսական տեխնիկան տնտեսավարողներին կտրամադրվի լիզինգի պայմանագրով.

4) ծրագրով  2017 թվականից սկսած մասնակի կսուբսիդավորվի գյուղատնտեսական տեխնիկա ձեռք բերող, լիզինգի պայմանագիր կնքած տնտեսավարողների լիզինգի տոկոսադրույքը՝  պայմանագրի գործողության ընթացքում` ծրագրի շրջանակներում կնքված լիզինգային պայմանագրերի շրջանակներում.

5) Ծրագրի շրջանակներում տնտեսավարողներին կտրամադրվի հետևյալ գյուղա­տնտեսական տեխնիկան.

 

ա. տրակտորներ տարբեր մակնիշների,

բ. կոմբայններ,

գ. հավաքիչ-մամլիչներ,

դ. տրակտորային շարքացաններ,

ե. տրակտորային գութաններ,

է. տրակտորային խոտհնձիչներ,

ը. կարտոֆիլատնկիչներ, կարտոֆիլաքանդիչներ,

թ. կուլտիվատորներ, ֆրեզներ,

ժ. սրսկիչներ.

ժա.այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա

 

6) գյուղատնտեսական տեխնիկայի  լիզինգի պետական աջակցության  պայմաններն են.

 

ա. կոմբայնների համար`  10 տարի մարման ժամկետ, լիզինգի տարեկան մինչև 9 % տոկոսադրույք, որի 7 տոկոսային կետը սուբսիդավորում է,

բ. տրակտորների համար` 6 տարի մարման ժամկետ, լիզինգի տարեկան մինչև  9 % տոկոսադրույք, որի 7 տոկոսային կետը սուբսիդավորում է,

գ. հավաքիչ-մամլիչների, շարքացանների համար` 3 – 6 տարի մարման ժամկետ, լի-զինգի տարեկան մինչև 9 % տոկոսադրույք, որի 7 տոկոսային կետը սուբսիդավորում է,

դ. այլ գյուղատնտեսական տեխնիկայի համար` 3 տարի մարման ժամկետ, տարեկան մինչև 9  % տոկոսադրույք, որի 7 տոկոսային կետը սուբսիդավորում է: Ընդ որում տրակտորներ և այլ գյուղ. տեխնիկա միևնույն շահառուին միաժամանակ լիզինգով տրամադրելու դեպքում մարման ժամկետը կարող է սահմանվել 6 տարի,

ե. Լիզինգը տրամադրվում է ՀՀ դրամով, լիզինգի առարկայի ձեռքբերման գնի 20%-ի չափով կանխավճարի վճարման պայմանով,

զ. լիզինգի առարկան բանկի կամ վարկային կազմակերպության հաշվին, լիզինգի պայմանագրի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում, ապահովա­գրվում է վնասվածքի և կորստյան ռիսկերից (կասկո),

է. սեփականության իրա­վուն­քի պետական գրանցման վճարը (պետական տուրք) տրակտորների և կոմբայների համար՝ 5000 ՀՀ դրամ, որը կարող է ներառվել լիզինգի  գումարի մեջ, այլ գյուղատնտեսական տեխնիկայի համար վճար չկա,

ը. ծառայության վճարը` մինչև 2.0 մլն ՀՀ դրամ (ներառյալ) ձեռքբերման գնով լիզինգի առարկայի համար` առավելագույնը 15000 ՀՀ դրամ, 2.0 մլն ՀՀ դրամը գերա-զանցող ձեռքբերման գնով լիզինգի առարկայի համար՝  առավելագույնը 20000 ՀՀ դրամ,

թ. սեփականության իրավունքի փոխանցման վճարումը`  տրակտորների և կոմբայների համար՝ առավելագույնը 5000 ՀՀ դրամ, այլ գյուղատնտեսական տեխնիկայի համար՝ առավելագույնը  3000 ՀՀ դրամ:

 

7. Ծրագրին կարող են մասնակցել գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման համար սույն ծրագրի պայմաններին համապատասխան լիզինգի պայմանագիր կնքած գյուղատնտեսությունում տնտեսա­վարողները`  ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք (այդ թվում` տեղական ինքնակառավարման մարմինները), անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք բավարարում են ծրագրին մասնակից բանկի կամ վարկային կազմակերպության ֆինանսական (վարկունակության) պահանջները:

8. Ծրագրի մասնակցելու համար տնտեսավարողները պետք է դիմեն այն  բանկերին  և վարկային կազմակերպություններին, որոնք Ծրագրի պայմաններին համապատասխան գյուղատնտեսական  տեխնիկա են տրամադրում տնտեսա­վարող­ներին:

9. Ծրագրի շրջանակներում նույն լիզինգառուի կողմից ձեռք բերվող լիզինգի առար­կաների ընդհանուր գումարը չպետք է գերազանցի 200,0 մլն դրամը: Լիզինգի առարկաների ընդհանուր գումարը 100 մլն դրամը գերազանցելու դեպքում, լիզին­գառուն մինչև լիզինգի պայմանագիր կնքելը այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը:

10. Լիզինգի գործընթացը իրականացվում է ըստ ամիսների՝ մայր գումարի հավասարաչափ վճարման եղանակով, լիզինգի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է մայր գումարի մնացորդի հաշվով, ընդ որում լիզինգառուի խնդրանքով բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից կարող են սահմանվել վճարման համար դադարի շրջաններ` տարեկան մինչև 6 ամիս ժամկետով:

11. Լիզինգառուի կողմից լիզինգի առարկայի մայր գումարի ժամկետից շուտ կատարված մարումների համար բանկի և վարկային կազմակերպության կողմից տույժ և տուգանք չի հաշվարկվում ու չի գանձվում:

12. Լիզինգի տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը իրականացվում է լիզինգի մայր գումարի և լիզինգի տոկոսադրույքի չսուբսիդավորվող մասի փաստացի մարումների հիման վրա:

13. Լիզինգի տոկոսադրույքի  սուբսիդավորման գումարը Հայաստանի Հանրա­պետու­թյան կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զար­գացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսավորման կառույցի կողմից փոխանցվում է բանկի կամ վարկային կազմա­կերպության համապատասխան հաշվին՝ տվյալ ֆինանսական կազմակերպության հայտերի հիման վրա:

14. Բանկը կամ վարկային կազմակերպությունը լիզինգի տոկոսադրույքի սուբսի­դավորման հայտը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսավորման կառույց է ներկայաց­նում ամիսը մեկ անգամ՝ ոչ ուշ, քան հաջորդ ամսվա հինգերորդ աշխատանքային օրը: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածք­­ների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսավորման կառույցը պարտավոր է հայտն ստանալուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում բավարարել հայտը և լիզինգի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման գումարը փոխանցել համապատասխան բանկի կամ վար­կային կազմակերպության հաշվի համարին` եթե հայտը բավարարում է Ծրագրի պահանջներին:

15. լիզինգի տոկոսադրույքի  սուբսիդավորումը դադարեցվում է, եթե.

 

1) առկա են տվյալ լիզինգի մասով լիզինգառուի մեկ տարվա (նախորդ 12 ամիսներ) կտրվածքով հանրագումարային վաթսուն օրվանից ավել ժամկետանց պարտա­վորություններ լիզինգատուի հանդեպ կամ լիզինգատուի հանդեպ ունեցած ժամկետանց պարտավորությունների հետևանքով` համաձայն 23.04.1999թ-ին ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հավանություն տրված և 04.06.1999թ-ին ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության կողմից հաստատված «ՀՀ տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգի» օբյեկտիվ չափանիշների լիզինգը ստանդարտ դասով դասակարգված չէ.

2) լիզինգի առարկան չի պահպանվում սահմանված պահանջներով, կամ չի պահպանվել լիզինգի տրամադրման պայմանները.

3)  երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսավորման կառույցը մոնիթորինգի արդյունքում հայտնաբերում է սույն նախագծի պայմանների խախտում:

 

V.  ԾՐԱԳՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ

 

16. Ծրագրի մոնիթորինգն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զար­գացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսավորման կառույցը՝ բանկերի և վարկային կազմա­կերպու­թյունների հայտերի վերլուծության և լիզինգառուների ընտրանքային ստու­գումների հիման վրա:

17. Լիզինգի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման հայտերի ամփոփման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսավորման կառույցը ձևավորում է վիճակագրական տվյալների բազա, որը ներառում է տոկոսադրույքի սուբսիդավորվող լիզինգի մասին՝ ծրագրի իրականացման հետ կապված տեղեկատվությունը,  արձանա­գրված խնդիրները և իրագործման դժվարությունները:

18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսավորման կառույցը լիզինգառուների ընտրանքային ստուգումներ կարող է իրականացնել ծրագրի պայմաններին համապա­տասխանությունն ստուգելու նպատակով:

19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսավորման կառույցը պարտավոր է առնվազն 30 օրը մեկ անգամ հաշվետվություն ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն:

 

 

 

Տպել