Նախարարի տեղակալ

Նախարարի տեղակալի իրավասություններն են`

 

ա) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները` նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման` իրեն հանձնարարված ոլորտներում.

բ) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է նախարարության` իրեն հանձնարարված ոլորտներում քաղաքականության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը` նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով` տալով ցուցումներ ու հանձնարարականներ.

գ) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` իրականացնում է իրեն հանձնարարված ոլորտների` նախարարության համակարգի մարմիններին որոշակի հանձնարարականների ու առաջադրանքների սահմանում, դրանց կատարման նկատմամբ վերահսկողություն.

դ) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները.

ե) համակարգում է իրեն հանձնարարված ոլորտներում նախարարության համակարգի մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների մասնագիտական ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը.

զ) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ.

է) իրեն հանձնարարված ոլորտներում համակարգում է համապատասխան զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները.

ը) պարբերաբար նախարարին է ներկայացնում տեղեկատվություն իրեն հանձնարարված ոլորտներում տիրող իրավիճակի մասին.

թ) ապահովում է իրեն հանձնարարված ոլորտներում նախարարի հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին.

ժ) նախարարին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է առաջարկություններ նրանց իրավասությանը վերաբերող հարցերի մասին.

ժա) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ:

 

 

Նախարարի տեղակալը  համակարգում է.

 

ա. նախարարության քաղաքականության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը նախարարության աշխատակազմի  բուսաբուծության և բույսերի պաշտպանության վարչության, հողերի օգտագործման և մելիորացիայի վարչության, անտառային տնտեսության բաժնի և սննդամթերքի անվտանգության բաժնի միջոցով,

բ. նախարարության համակարգի <<Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն>>,  <<Սերմերի գործակալություն>>, <<Ագրոքիմիական ծառայություն>>,  <<Երկրագործության գիտական կենտրոն>>, <<Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և <<Գյումրիի սելեկցիոն կայան>>, <<Տեխնիկական մշակաբույսերի փորձարարական կայան>> փակ բաժնետիրական ընկերությունները, <<Հայկական միրգ>> բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից իրականացվող աշխատանքների մասնագիտական ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը:

Տպել