Structure

The Chart of the RoA Ministry of Agriculture structure

organization_en

Staff of the Minister

 • Minister
 • Ignati Arakelyan
 • (+37411) 524 641
 • ignati.arakelyan@minagro.am
 • Deputy Minister
 • Robert Makaryan
 • (+37411) 231 430
 • robert.makaryan@minagro.am
 • Deputy Minister
 • Armen Harutyunyan 
 • (+37411) 580 256
 • armen.harutyunyan@minagro.am
 • Deputy Minister
 • Ashot Harutyunyan
 • (+37411) 541 968
 • ashot.harutyunyan@minagro.am
 • Adviser to the Minister
 • Armen Hayrapetyan
 • (+37411) 520207
 • armen.hayrapetyan@minagro.am
 • Adviser to the Minister
 • Hoghmik Eghiazaryan 
 • (+37411) 523 672
 • hoghmik.yeghiazaryan@minagro.am
 • Adviser to the Minister
 • Ashot Petrosyan
 • (+37411) 235 702
 • ashot.petrosyan@minagro.am
 • Advisor to the Minister (on a voluntary basis)
 • Armen Mehrabyan
 • Advisor to the Minister (on a voluntary basis)
 • Harutyun Mnatskanyan
 • Advisor to the Minister (on a voluntary basis)
 • Gnel Mkhitaryan
 • Assistant to the Minister
 • Mikhayil Moshchenok
 • (+37411) 542 503
 • mmoshchenok@minagro.am
 • Assistant to the Minister
 • Nare Karamyan
 • (+37411) 524 641
 • nare.karamyan@minagro.am
 • Press Secretary to the Minister
 • Ani Smbatyan
 • (+37411) 542 503
 • ani.smbatyan@minagro.am

Staff of the Ministry

Structural subdivisions

State Body under the administration of the RoA Ministry of Agriculture

Funds

Բաժնետիրական ընկերություններ

 

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ